افراد کلیدی شرکت پی‌بان

دکتر مجید محققی
دکتر مجید محققی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
دکتری مهندسی خاک و پی
15 سال تجربه در زمینه طراحی و اجرای سیستم بهسازی خاک و زهکشی
مهندس حامد اسلامی
مهندس حامد اسلامی
رییس هیئت مدیره
کارشناسی ارشد مهندسی خاک و پی
18 سال تجربه در زمینه اجرای سیستم های بهسازی خاک و سازه
مهندس مازیار گنجی
مهندس مازیار گنجی
عضو هیئت مدیره
کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه
15 سال تجربه در زمینه اجرای سیستم های سازه ای
مهندس ناربه طهماسبی
مهندس ناربه طهماسبی
معاونت اجرایی – مدیر پروژه
کارشناسی مهندس عمران
12 سال تجربه در زمینه اجرای سیستم های تحکیم و بهسازی خاک
دکتر امیرحسین شرقی
دکتر امیرحسین شرقی
رئیس دفتر فنی – مدیر پروژه
دکتری مهندسی عمران – سازه
15 سال تجربه در زمینه طراحی و اجرای سیستم های بهسازی خاک و سازه
مهندس ایمان رضا
مهندس ایمان رضا
معاونت فنی
کارشناسی ارشد مهندسی خاک و پی
15 سال تجربه در زمینه طراحی و اجرای سیستم بهسازی خاک و زهکشی
مهندس مهدی صادقی
مهندس مهدی صادقی
مدیر پروژه
کارشناسی مهندسی عمران
20 سال تجربه اجرای بهسازی خاک و سیستم های سازه ای
مهندس اصلان مردادی
مهندس اصلان مردادی
مدیر پروژه
کارشناسی مهندسی عمران
18 سال تجربه اجرای سازه و بهسازی و تحکیم خاک
مهندس عباس صابر
مهندس عباس صابر
مدیر تحقیق و توسعه
کارشناس مدیریت صنعتی
25 سال تجربه در زمینه اجرای سازه های صنعتی