توضیحات پروژه

میزان پیشرفت پروژه 30%

شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش نیلینگ، انکراژ، خرپا و کرنر استرات

نام کارفرما: آقای آقامحمدی

تاریخ اجرا:  مرداد ماه 1400

محل پروژه: تهران، کوهک

توضیحات: عمق گودبرداری 20 متر