توضیحات پروژه

میزان پیشرفت پروژه 10%

شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش تاپ دان، نیلینگ و انکراژ

نام کارفرما: سرکار خانوم نعیمی

تاریخ اجرا:  مهر ماه 1400

محل پروژه: تهران، بوکان

توضیحات: عمق گودبرداری 7 متر