توضیحات پروژه

شرح فعالیت: انجام عملیات حفاری، استقرار نیل و انکر به طول 22 کیلومتر

نام کارفرما: گروه مهندسین صحیح النسب

تاریخ اجرا: اردیبهشت ماه 90

محل پروژه: تهران، خیابان 13 ولنجک

توضیحات: عمق گودبرداری 42 متر در شمال و 25 متر در جنوب