توضیحات پروژه

شرح فعالیت: طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش نیلینگ، انکراژ و نصب وال پست، طی همکاری با شرکت مهندسی و ساختمانی بوم شهر

نام کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافیک

تاریخ اجرا: تیر ماه 91

محل پروژه: تهران، خیابان کریمخان، خیابان ایرانشهر، جنب برج سازمان ترافیک

توضیحات: عمق گودبرداری 21 متر با سربار ساختمان 6 طبقه دیوار باربر، مانیتورینگ و پایش به روش میکروژئودزی