مراحل اجرای شیت پایل‌ها در پایدارسازی گود عبارتند از:

  1. قرار دادن توالی‌ای از مقاطع شیت پایل‌های مورد استفاده در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ ، انکراژ، میکروپایل ، تاپ‌دان و …) و مطمئن شدن از اینکه قفل و بست شیت پایل‌ها به درستی انجام گرفته است.
  2. کوبیدن هر کدام از شیت پایل‌های قفل و بست داده شده در عمق مورد نظر به منظور پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان‌ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ‌دان و …)
  3. کوبیدن دومین ردیف از شیت پایل‌های مورد استفاده در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان‌ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ‌دان و …) و ایجاد قفل و بست بین شیت پایل اولی و شیت پایل دومی
  4. تکرار گام های 2 و 3 به منظور تکمیل دیوار محیطی در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان‌ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ‌دان و …)
  5. استفاده از المان‌های اتصال دهنده وقتی که شیت پایل‌های مورد استفاده در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان‌ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ‌دان و …) اشکال پیچیده‌تری دارند

اجرای شیت پایل

نکات منفی شیت پایل‌ها

  1. این مقاطع به ندرت می‌توانند به عنوان سازه دایمی مورد استفاده قرار بگیرند
  2. اجرای شیت پایل‌ها در خاک‌های دارای تخته سنگ مشکل می‌باشد و در این موارد عمق مورد نظر برای شیت پایل مورد استفاده در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان‌ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ‌دان و …) به دست نمی‌آید
  3. شکل گودبرداری توسط مقاطع شیت پایل‌ها و قفل و بست بین المان‌های مورد استفاده در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان‌ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ‌دان و …) محدود می‌شود
  4. کوبش شیت پایل‌ها در زمین به منظور پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان‌ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ‌دان و …) ممکن است موجب ناراحتی همسایگان و ساختمان‌های مجاور گردد
  5. ممکن است نشست‌هایی در ساختمان‌های مجاور در اثر ضربه ناشی از کوبش شیت پایل‌های مورد استفاده در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان‌ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ‌دان و …) ایجاد گردد.

Copyright: https://solid-steel-supply.com