طراحی المان‌های مهاری ( انکر در سیستم نیلینگ) در خاک‌های چسبنده به چه صورت است؟

علاقه‌مندی به احداث طبقات بیشتر نیاز به گودبرداری‌های عمیق را افزایش می‌دهد. در این راستا بهره گیری از روش‌های پایدارسازی گودهای عمیق، مانند روش‌های نیلینگ، انکراژ، سازه ه نگهبان و اجرای بالا به پایین (تاپ دان) هر روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

مهار (یا انکر در سیستم نیلینگ از مجموعه روش‌های پایدارسازی گود) گروتی موقت و روش‌های محاسبه آنها نیز در خاک‌های مختلف توسط تعدادی از محققین بررسی شده است.

در خاک‌های چسبنده، مقاومت مهارها (یا انکر در سیستم نیلینگ) معمولا به ضریبی از مقاومت برشی زهکشی نشده خاک مربوط شده که محققین نسبت به تعریف این ضریب در خاک‌های مختلف تلاش کرده‌اند.

طول آزاد و مهاری انکرها (مهار یا انکر در سیستم پایدارسازی نیلینگ) پارامتر تاثیر گذاری بر رفتار آنها بوده و توسط افراد و سازمان‌های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است.

علاوه بر نوع خاک، روش‌های اجرایی نیز تاثیر زیادی بر رفتار  مهارها (یا انکر در سیستم نیلینگ) دارند که یکی از آنها مقدار فشار گروت میباشد و تاثیر افزاینده آن توسط محققین بررسی شده است .

این افزایش به دلیل مجموعه‌ای از عوامل از قبیل افزایش مقاومت تک محوری گروت گیرش‌یافته تحت فشار، افزایش تنش تماسی گروت با محیط اطراف و گروت تزریق شده به درزه و ترک‌ها می‌باشد.

مقاومت نهایی انگرها اساسا برابر مقاومت اصطکاکی بین گروت و خاک، مقاومت اصطکاکی بین استرند (یا میلگرد) و گروت و مقاومت گسیختگی گروت، هر کدام که کوچکتر باشد، خواهد بود.