تاپ دان

با توجه به محدودیت های موجود در اخذ رضایت از ساختمان های مجاور برای انجام پایدارسازی به روش نیلینگ و انکراژ برای گودهای شهری، روز به روز زمینه اجرای این روش پایدارسازی در کشور ما محدودتر می گردد. در گودهای عمیق که امکان اجرای عملیات نیلینگ به دلایل گفته شده در بالا میسر نیست و همچنین امکان اجرای سازه نگهبان خرپایی یا مهار متقابل هم وجود ندارد، روشی نوین در عملیات پایدارسازی گود پیشنهاد می گردد. اجرای سازه اصلی پروژه به روش بالا به پایین یا تاپ دان مناسب ترین روش کار در چنین پروژه هایی می باشد.

در این روش اجرای عملیات پایدارسازی به صورت مجزا حذف می گردد و در عمل، اجرای پایدارسازی با اجرای سازه اصلی به صورت همزمان انجام می شود. این موضوع موجب حذف قسمت اعظم هزینه های پایدارسازی و زمانیکه صرف آن می شود می گردد. در نتیجه، روش تاپ دان روشی مقرون به صرفه به لحاظ هزینه و زمان بندی برای سرمایه گذاران در عرصه ساخت و ساز می باشد. شرکت خدمات ژئوتکنیک پی بان، با تجربه ای درخشان در این عرصه همچون در سایر روش های پایدارسازی گود، مجموعه ای پیشرو در کشور می باشد که تجربه اجرای پروژه های متعدد به روش تاپ دان با اسکلت فلزی و همچنین اسکلت بتنی یا مقاطع پیش ساخته را دارا می باشد.

مزایای روش تاپ دان:

در قیاس با دیگر روش های پایدارسازی گودها و ترانشه ها روش ساخت از بالا به پایین از مزایای ذیل برخوردارند:

 • عدم نیاز به تجهیزات ویژه و لیکن دقت بالا در اجرا
 • سرعت اجرای بالا و کاهش هزینه های اجرایی
 • تامین ایمنی ضمن اجرا و بعد از اجرا
 • عدم ایجاد تداخل با سیستم سازه ای اصلی
 • بهبود عملکرد سازه اصلی و جوابگو برای نیازهای طراحی پروژه
 • شروع اجرای طبقات بالا قبل از خاکبرداری کامل و اجرای شالوده
 • با توجه به اجرای دیوار حائل از بالا به پایین ضریب اطمینان بالاتری نسبت به روش های معمول دارد

مبانی محاسبات:

 • بکارگیری همزمان محاسبات سازه ای ژئوتکنیکی
 • طراحی المان های سازه مورد نظر از جمله ستون های مجاور ترانشه بر اساس بارهای معمول و بارهای جانبی خاک مطابق با شرایط اجرای مربوط به این روش
 • محاسبات ژئوتکنیکی براساس فراهم آوردن ضریب اطمینان کافی
 • کنترل تغییرمکان های دیواره های مجاور در مراحل مختلف اجرای این روش

مراحل اجرا:

 1. طراحی و تجهیز کارگاه
 2. حفرچاه در زیر تمام ستون های سازه اصلی تا عمق مشخص
 3. کار گذاشتن قفسه آرماتور شمع ها تا روی فنداسیون و بتن ریزی
 4. ستون های اصلی سازه در داخل چاه ها جایگذاری می شوند
 5. عملیات گودبرداری به صورت مرحله ای درحدود 1 الی 1.5 متر انجام می گردد
 6. در هر مرحله گودبرداری با کارگذاری تیرهای افقی و همچنین نصب شبکه آرماتور بین ترانشه،  تیرها و ستون ها،  قالب بندی و بتن ریزی می گردد
 7. بعد از مراحل فوق، تیر های سقف بین ستون ها اجرا می گردد به نحوی که تمامی ستون ها به همدیگر متصل گردند
 8. تکرار مراحل 6 الی 8 تا رسیدن به تراز کف گود
 9. اجرای زهکش کف در صورت نیاز
 10. اجرای فنداسیون و برچیدن کارگاه