بهسازی خاک در پایدارسازی گود توسط پیش‌بارگذاری در واقع تکنیکی می‌باشد که قبل از انجام عملیات ساخت و ساز بر روی خاک‌هایی که نیاز به نشست‌های تحکیمی بزرگی دارند به کار برده می‌شود.  وقتی که زمین به تحکیم کافی رسید مقادیر سربارهای وارد شده می‌تواند از روی زمین برداشته شود و مراحل ساخت و ساز آغاز گردد. به طور کلی، این تکنیک در خاک‌های رسی کافی و موثر می‌باشد. چون خاک‌های رسی نفوذپذیری کمی دارند، مقدار تحکیم مورد نظر حتی با سربارهای خیلی بزرگ در مدت زمان طولانی‌ای اتفاق می‌افتد. بنابراین، در ساختمان‌ها و پایدارسازی‌های گودی (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ ، انکراژ، میکروپایل ، تاپ دان و …) که عامل زمان امر بسیار مهمی است نمی‌توان از این روش استفاده نمود به همین علت برای سرعت بخشیدن به عمل تحکیم زمین از زهکش‌های ماسه‌ای و یا زهکش‌های قائم مورد استفاده قرار می‌گیرد تا مسیر زهکشی را کوتاه‌تر و زمان تحکیم را کمتر نماید. شکل 1 یک نمونه از این روش را نشان می‌دهد.

 

شکل 1. بهسازی خاک در پایدارسازی گود توسط پیش‌بارگذاری

  1. Varaskin, S. Klotz, U. Mengé, and P. Chu, “Construction processes,” in 17th International Conference on Soil mechanics and geotechnical engineering, pp. 3006-3135, 2009.

Copyright: https://www.semanticscholar.org/paper/Soft-ground-improvement-by-vacuum-assisted-Rujikiatkamjorn-Indraratna/9943e0067a68b0e66795bf01372b477d0bb28514