1. بهسازی خاک در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان، میکروپایل و …) بدون استفاده از مواد افزودنی که شامل جایگزینی خاک، پیش‌بارگذاری، زهکشی‌ماسه‌ای، زهکش‌های قائم و … می‌باشد.
  2. بهسازی خاک در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) با استفاده از مواد افزودنی و یا استفاده از یک جسم دیگر در خاک (ستون‌های سنگی، شمع‌های شنی و …)
  3. بهسازی خاک در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) با استفاده از پایدارسازی توسط مواد افزودنی و یا دوغاب (پایدارکننده های شیمیایی، مخلوط کننده های عمیق، جت گروتینگ و …)
  4. بهسازی خاک در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان‌ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) با استفاده از روش‌های حرارتی (حرارت دادن، انجماد کردن)

Manar, B. Hesham, and M. Tareq, “Soil Improvement Techniques”, International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 6, Issue

12, P.P. 217-222, 2015.

Copyright: https://www.sciencedirect.com/book/9780124080768/soil-improvement-and-ground-modification-methods