بررسی کفایت عملیات اجرایی در پایدارسازی گود به روش میخکوبی یا نیلینگ(nailing)

برای بررسی حصول بارهای طراحی و ضریب اطمینان کافی بدون حرکت و جابجایی­های اضافی، میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ)  ­ها تحت آزمایش بارگذاری صحرایی قرار می­گیرند. همچنین این آزمایش­ها برای بررسی کفایت عملیات حفاری، نصب و اجرا و تزریق، قبل و طی ساخت دیوار پایدارسازی شده به روش میخکوبی (یا نیلینگ) انجام می­شوند. اگر نوع زمین و یا روش اجرا تغییر کند، ممکن است برای ارزیابی تاثیر عملکرد میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ)، آزمایش­های اضافی لازم باشد. چنین مرسوم می­باشد که آزمایش هر ردیف از میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) ­ها را قبل از خاکبرداری و اجرای ردیف زیرین تکمیل کنیم. در دیوارهای خیلی بلند می­توان الزامات اجرایی آزمایش­ها در ردیف بالایی را قدری آسان گرفت. اگر نتایج آزمایش نشانگر پروسه ساخت ناصحیح یا ظرفیت پایین میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) باشد، پیمانکار بایستی روش­های ساخت و نصب میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) ­ها را تغییر دهد. پروسه­ های آزمایش و معیارهای پذیرش میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) بایستی در دفترچه­ های مشخصات ذکر گردند. آزمایش­های بارگذاری می­تواند شامل موارد زیر باشد:

  • آزمایش­های ارزیابی یا نهایی

آزمایش­های ارزیابی بر روی میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) ­های قابل اجتناب یا فدائی، اجرا می­شوند. همچنین ممکن است در طی ساخت، آزمایش­های ارزیابی برای بررسی ظرفیت­ تحت روش­های اجرای مختلف و شرایط مختلف سایت (مواجه شده در حین ساخت) لازم باشند. اگر چه برای آزمایش­های ارزیابی رسیدن به نقطه گسیختگی پول­اوت می­تواند مطلوب و بهینه باشد، ولی در برخی موارد امکان­پذیر نیست. آزمایش­ ارزیابی اطلاعات زیر را تامین می­کند:

  • تعیین مقاومت پیوند نهایی (اگر تا گسیختگی پول­اوت ادامه یابد)
  • بررسی و ارزیابی ضریب اطمینان طرح
  • تعیین میزان باری که تحت آن خزش اضافی رخ می­دهد

بار آزمایش ارزیابی بایستی حداقل تا بار “ضریب اطمینان پول­اوت× ظرفیت پول­اوت مجاز طرح” ادامه داده شود. اگر ضریب اطمینان پول­اوت برابر 0/2 باشد، آنگاه بار آزمایش بایستی 200% ظرفیت پول­اوت مجاز باشد. این مقادیر حداقل مقادیر بارهای آزمایش بوده و ترجیحاً تا لحظه گسیختگی توصیه شده­ اند، چرا که اطلاعات قابل توجهی را تامین می­کنند و ممکن است منجر به روش­های حفاری و اجرای اقتصادی­ تری شوند. تعداد آزمایش­های ارزیابی بسته به اندازه پروژه و تغییرات عمده در شرایط زمینی محل اجرای میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ)، متغیر خواهد بود. در هر لایه خاکی متفاوت، حداقل بایستی دو آزمایش ارزیابی اجرا گردد. آزمایش­های ارزیابی بر روی میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) ­های فدائی یا غیر بهره­ برداری، که برای عمکلرد دائمی در نظر گرفته نشده­ اند، اجرا می­شوند.

  • آزمایش­های شاهد

آزمایش­های شاهد در طی ساخت بر روی درصد مشخصی، معمولاً 5%، از میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) ­های بهره­ برداری اجرا می­گردند. این آزمایش یک آزمایش تک چرخه­ای است که طی آن بار بطور فزاینده تا حداکثر بار آزمایش، معمولاً 150% ظرفیت بار طرح اعمال می­شود. آزمایش­های شاهد برای کنترل روش­های ساخت پیمانکار و عدم تغییر شرایط خاک اجرا می­شود و اطمینان از اینکه میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) ­های بهره ­برداری در طی عمر بهره­ برداری خود قادر به ایستادگی ایمن در برابر بارهای طراحی بدون جابجایی و حرکات اضافی یا خزش بلند مدت می­باشند.

میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) ­های بهره­ برداری آزمایش شاهد، هم طول پیوندی و هم طول غیر پیوندی دارند.

 

  • آزمایش­های خزش

آزمایش­های خزش معمولا ً بعنوان بخشی از آزمایش ارزیابی یا شاهد اجرا می­شوند. آزمایش خزش بعنوان یک بار آزمایش ثابت و مشخص، با ثبت جابجایی­ها در بازه­های زمانی معین اجرا می­گردد. نتایج آزمایش در گراف جابجایی- لوگاریتم زمان، بر روی یک گراف نیمه لوگاریتمی ترسیم شده، و با معیارهای پذیرش ارائه شده در دفترچه مشخصات ساخت مقایسه می­گردند.

معیارهای پذیرش معمولاً ملزم می­دارند که جابجایی خزشی بین قرائت­های دقایق 1 و 10، تحت حداکثر بار آزمایش بایستی کمتر از 1 میلیمتر باشد، یا اینکه جابجایی خزشی بین قرائت­های دقایق 6 و 60، تحت حداکثر بار آزمایش بایستی کمتر از 2 میلیمتر باشد. معیار خزش عمدتاً مبتنی بر تجربه و روش­های حال حاضر مهارکوبی زمین می­باشد و برای اطمینان از تحمل ایمن بارهای طراحی میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) در سرتاسر عمر بهره ­برداری سازه، بکار برده می­شود.