ساعات کاری: ‌8 صبح تا 5 – نشانی: تهران، سعادت آباد، بلوار پاکنژاد شمالی، بالاتر از چهار راه سرو، نبش کوچه سپیدار، پلاک27، زنگ3، طبقه2 – تلفن: 88887043-021

نکات فنی پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ

نکات فنی و طراحی پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ

1- وجود شرکت ذيصلاح طراحی به عنوان مشاور یا تیم طراحی درون مجموعه پیمانکار الزامی می باشد.

2- طراحی کامل بر اساس مبانی تعادل حدي (ضرایب اطمینان متغیر بر اساس نوع سربار): در محدوده خیابانها و حیاط بطور کلی همجواري بدون سازه حداقل 35/1 و در مجاورت سازهها نزدیک به 5/1.

3- طراحی کامل بر اساس مبانی تغییرشکلها و محدودیتهاي آن: در محدوده همجواري هاي بدون سازه حداکثر دو اینچ و در محدوده سازه‌ها کمتر از یک اینچ. لازم به ذکر است که این مقادیر صرفا جهت یک تخمین اولیه از تغییرشکل‌هاي محتمل قابل قبول ارائه شده است و بدیهی است تعیین مقادیر مجاز تغییر شکل‌ها با توجه به عمق گود و نوع همجواري ها و سازه هاي مجاور و … باید با نظر طراح و محاسب تعیین گردد.

4- ارائه دفترچه محاسبات کامل، طراحی المانهاي فلزي و بتنی (شمع و عمق ریشه، بلوك، صفحات فلزي، شاتکریت و ….):

  • ضروري است عمق ریشه المان هاي شمع حدود 2/0 ارتفاع شمع در نظر گرفته شده.
  • ارائه مقادیر تغییرشکل به صورت جدول و شکل در تیپ هاي مختلف طراحی.
  • طراحی طول گیردار انکر در پشت گوه گسیختگی.

5- ارائه گراف افزایش میزان تغییرشکل با مدلسازيها (در پروژههاي عمیق) پیشنهاد می گردد.

6- بررسی سازه‌هاي مجاور از نظر وضعیت شرایط مقاومتی و تناسب طرح بر اساس شرایط آنها الزامی است.

7- طراحی و استفاده مناسب از المانهاي تسلیح بر اساس نوع خاك، عمق گود و سربار جداره و … :

-استفاده از شمع در محدوده مجاور ساختمانها بالاخص ساختمان هاي قدیمی و بدون اجزاء سازه اي جهت کاهش تغییرشکل مجاور سازه ها پیشنهاد می گردد.

-لحاظ نمودن عمق تاسیسات شهري  در آرایش مسلح کننده ها مخصوصا ردیف هاي اولیه مسلح سازي جهت جلوگیري از آسیب به تاسیسات شهري و در نظر گرفتن تمهیدات مناسب براي پایداري آنها در الزامی است.

 

8- بررسی کامل مطالعات ژئوتکنیک و مطابقت اطلاعات آن با شرایط موجود و لحاظ نمودن آن در طراحی الزامی است. توجه به وجود خاك دستی، آب، جنس خاك بر اساس مشاهدات عینی و … از اهمیت بالایی برخوردارند.

9- محدودیتهاي پیشنهادي جهت حداکثر ابعاد شبکههاي حفاري نیل و انکر به شرح زیر می باشند:

  • شبکه نیل حداکثر 2 متر در 2 متر (به ازاي هر 4 مترمربع، یک گمانه نیل)
  • شبکه انکر حداکثر 5/3 در 5/3 (به ازاي هر 12 مترمربع، یک گمانه انکر)

10 – وجود آب از اهمیت بالایی در مدلسازي‌هاي طرح پایدارسازي داشته و تطبیق آن با شرایط واقعی بسیار تاثیرگذار می‌باشد.

راهنمای عمومی مهندسین ناظر، شماره 2-2، آشنایی با برخی نکات موثر در اجرای پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ، شماره 01، معاونت فنی و مهندسی ساختمان استان تهران