دیوارهای حائل عموما بخش جدایی ناپذیری از شریانهای حیاتی در كشورهای مختلف بوده و امروزه به طور گسترده ای در پروژه های ساختمانی گوناگونی نظیر راهسازی، پل سازی، بنادر، گودبرداری جاده ها، ساختمان سازی و به طور كلی هر جا كه احتیاج به تكیه گاه جانبی برای جدار قائم خاكبرداری باشد، مورد استفاده واقع می شوند.

كاربرد دیوارهای حائل صلب (وزنی) به عنوان سیستم نگهدارنده ی خاكریزهای مجاور جاده ها و مناطق مسكونی و همچنین در مناطقی كه خطر زمین لرزه در آنها وجود دارد سابقه ای طولانی دارد. برای تحلیل پایداری لرزه ای سازه های نگهدارنده خاك نیاز به برآورد فشار جانبی ناشی از زلزله در پشت دیوار با ضریب اطمینان می باشد. معمولا اثر زلزله به صورت شبه استاتیكی با اعمال نیرویی در جهت افقی در نظر گرفته میشود و لذا علیرغم مطالعات متعددی كه در طی سال های اخیر انجام شده، پاسخ دینامیكی دیوارهای حائل هنوز به طور كامل شناخته نشده است.

در نتیجه دانش مهندسی به اطلاعات جامع تری برای تحلیل دیوارهای حائل بخصوص تحت تاثیر نیروهای دینامیكی، نیاز دارد. (2003. (R Salgado., H. K Paik]  تخمین فشار فاعلی بر روی دیوار حائل را با توجه به اثرات قوس شدگی مطالعه كردند. به منظور محاسبه فشار فاعلی خاك بر روی دیوار حائل، در این مطالعه از پدیده قوس شوندگی استفاده شد كه در آن محاسبه فشار تحت انتقال افقی بار خاكریز روی دیوار صورت میگیرد. پژوهش فوق برای ٥ دیوار صلب با ارتفاع های مختلف انجام گرفت. مقایسه نتایج اندازه گیری شده با نظریه كولمب نشان داد كه معادلات پیشنهادی رضایت بخش است و توزیع فشار به صورت غیر خطی صورت می پذیرد. (2011. (al et., L Blabed]  تحلیل پایداری داخلی دیوارهای حائل خاك مسلح مورد مطالعه قرار دادند.

محققان برای بررسی پایداری كلی دیوار های حائل زمین مسلح از سه مدل مكانیكی دایروی، مسطح و تركیبی به روش تعادل حدی استفاده نموده و ضرایب اطمینان برای هر سه مدل شكست را استخراج و نامطلوب ترین مدل شكست كلی یافتند. در این پژوهش با تغییر پارامترهای خاك، از جمله زاویه اصطكاك داخلی این نتیجه حاصل شد كه بیشترین مدل شكست بحرانی، عموما تركیبی از مدل شكست مسطح با فشار بیضوی خاك میباشد. (2015. (al et., X Li] فشارلرزه ای خاك بر روی دیوارهای حائل صلب و انعطاف پذیر را بررسی كردند. محققان در تحلیل خود از یك روش كلی و كامل اجزا محدود كه مبتنی بر نظریه الاستیسیته بود استفاده كردند. در این مطالعه، اثرات صلبیت دیوار خمشی بر روی حركت پایه دیوار مورد بررسی قرار گرفت.

با استفاده از تحلیل ٣ بعدی این نتیجه بدست آمد كه اندازه فشار وارد بر دیوار متناسب با ارتفاع دیوار است. (2016. (al et., A Pooresmaili]  [مطالعه عددی تاثیر پشت بند دیوار را در كاهش جابه جایی های ناشی از گود برداری در خاك های نرم مطالعه كردند. این محققان با استفاده از مدل آنالیزی ٣ بعدی تاثیر پارامترهایی ازجمله فاصله، طول، و عمق نفوذ دیوار پشت بند دار را بر روی جابه جایی دیوار حائل مورد بررسی قرار داده وبه این نتیجه رسیدند كه به منظور جلوگیری از جابه جایی های غیر مجاز دیوار، فاصله موثر پشت بند ها نباید بیش از ٥/١ برابرعمق حفاری باشد. همچنین افزایش عمق نفوذ به منظور كاهش جابه جایی دیوار، فقط در مواردی كه فاصله پشت بند های دیوار كمتر از ٥/١ برابر عمق حفاری باشد، موثر است.

(2018. (al et., V. S Dewalkar] 5 [رفتار و تحلیل دیوار حائل را با تغییر جزئیات مختلف آرماتورگذاری با استفاده از نرم افزار و مدل های عملی مختلف، مورد مطالعه قرار داده و به مقایسه مقاومت و هزینه دیوار حائل با وجود و عدم وجود تغییر در آرماتور گذاری پرداختند. این محققین در مطالعه خود، انواع مختلف دیوار های حائل و شكست های آنها را در نظر گرفتند. در این پژوهش یكی از نتایج حاصل این بود كه با تغییر در جزئیات آرماتورگذاری مقاومت نسبت به روش های عادی میتواند تقریباً ١٥٠ ٪افزایش می یابد.

برگرفته از مقاله:

محمدی، سحر و جوانمرد، مهران،1399،تحلیل عددی دیوارهای حائل صلب در مجاورت گودبرداری ها،سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران،تهران،،،https://civilica.com/doc/1119066