ویژگی های شمع های نگهبان و لگینگ وال ها 

شمع های نگهبان و لگینگ وال ها در پایدارسازی گود معمولا برای پایدار سازی گودبرداری های شهری (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ ، انکراژ، میکروپایل ، تاپ دان و …) مکان هایی که به علت ساختمان ها و جاده ها امکان گودبرداری پایدار به صورت شیب دار نمی باشد.

شمع های نگهبان و لگینگ وال ها در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) می توانند اقتصادی تر و پایدارتر از لحاظ اجرایی نسبت به سایر سیستم های پایدارکننده در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) باشند.

اعضای اصلی این سیستم معمولا شمع های فولادی با مقطع H شکل می باشد که به طور عمودی در فواصل 2/1 تا 3 متری همراه با لگینگ وال ها به منظور پایداری خاک بین شمع های عمودی مورد استفاده در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) اجرا می گردند.

جنس لگینگ وال های مورد استفاده در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) می تواند از نوع الوارهای چوبی خرد شده، عرشه های فلزی و قطعات پیش ساخته بتنی، شاتکریت باشد.

نصب شمع های نگهبان در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) می تواند به صورت کوبشی، ریختنی و یا ارتعاشی باشد.

شکل 1 نمونه ای از شمع های نگهبان و لگینگ وال های مورد استفاده در پایدارسازی گودها  (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) می باشد.

شکل1. شمع های نگهبان و لگینگ وال ها در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …)

(a)مراحل ساخت (b) مراحل بارگذاری

تفاوت بین شمع های نگهبان گسسته و دیوارهای پیوسته 

در سیستم های پایدارکننده پیوسته صلب مانند دیوارهای شیت پایل ها و … فشار جانبی خاک و تغییر مکان ها به علت یکنواخت بودن سختی ها در کل دیوار به صورت یکنواخت می باشد. در سیستم های شمع نگهبان و لگینگ وال های مورد استفاده در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …)  معمولا لگینگ وال ها نسبت به شمع های نگهبان از سختی کمتری برخوردار می باشند و از این رو فشار جانبی خاک تمایل دارد که بیشتر در شمع های نگهبان که سختی بیشتری دارند وارد شود و بقیه بار به لگینگ وال ها که سختی کمتری دارد وارد گردد.

  1. Urbański, and Ł. Michalski, “Finite Element Analysis of Lateral Earth Pressure on a Lagging in Soldier Pile Walls”, Journal of Enviromental Engineering, P.P. 172-185, 2015.
  2. A. Perko, and J. J. Boulden, “Lateral Earth Pressure on Lagging in Soldier Pile Wall Systems”, DFI Journal, Volume 2, P.P. 46-54, 2008.