1. بهسازی خاک در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان، میکروپایل و …) بدون استفاده از مواد افزودنی که شامل جایگزینی خاک، پیش بارگذاری، زهکشی ماسه ای، زهکش های قائم و … می باشد.
  2. بهسازی خاک در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) با استفاده از مواد افزودنی و یا استفاده از یک جسم دیگر در خاک (ستون های سنگی، شمع های شنی و …)
  3. بهسازی خاک در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) با استفاده از پایدارسازی توسط مواد افزودنی و یا دوغاب (پایدارکننده های شیمیایی، مخلوط کننده های عمیق، جت گروتینگ و …)
  4. بهسازی خاک در پایدار سازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) با استفاده از روش های حرارتی (حرارت دادن، انجماد کردن)
  5. Manar, B. Hesham, and M. Tareq, “Soil Improvement Techniques”, International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 6, Issue 12, P.P. 217-222, 2015.