فاصله دهانه شمع ها در پایدارسازی گود باید کمتر از 4 برابر قطر شمع ها  باشد تا عملکرد گروهی شمع ها و پدیده قوس زدگی بین شمع های مورد استفاده برای پایدار سازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) میسر گردد.

بنابراین در نظر گرفتن فاصله دهانه شمع ها برابر با 4 برابر قطر شمع ها اقتصادی ترین حالت می باشد زیرا بزرگترین دهانه مورد نیاز شمع ها برای ایجاد پدیده قوس زدگی در پایدار سازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) می باشد و خاک کاملا مسلح گردد و این نظریه با عمل و با تحقیقات انجام گرفته سازگار می باشد.

نتایج تغییرات تنش افقی در ارتفاع و دهانه شمع های با فاصله دهانه 2 و 4 متری

طبق شکل های 1 و 2 می توان نتیجه گرفت که الگوی تغییر تنش افقی در ارتفاع در شمع های با فاصله دهانه های 2 و 4 متری در پایدار سازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ ، انکراژ، تاپ دان و …) تقریبا یکسان می باشد پس می توان نتیجه گرفت الگوی تغییر تنش افقی در ارتفاع فارغ از فاصله دهانه شمع ها می باشد ولی در روش های کلاسیک به این صورت است که فشار جانبی خاک با افزایش ارتفاع افزایش می یابد و این مخالف نتایج عددی به دست آمده می باشد.

شکل 1. تغییرات تنش افقی در ارتفاع های مختلف در شمع های با فاصله دهانه 2 متری در پایدار سازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، میکروپایل ، تاپ دان و …)

شکل 2. تغییرات تنش افقی در ارتفاع های مختلف در شمع های با فاصله دهانه 4 متری در پایدار سازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …)

از طرفی الگوی تغییر تنش افقی در فاصله بین دو شمع مورد استفاده در پایدار سازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) به این صورت می باشد که در وسط دهانه شمع ها به مقدار خیلی کمی می رسند و این تغییر در واقع نشان دهنده در نظر گرفته شدن اثر قوس زدگی در خاک پشت دیوار می باشد.