ساعات کاری: ‌8 صبح تا 5 – نشانی: تهران، سعادت آباد، بلوار پاکنژاد شمالی، بالاتر از چهار راه سرو، نبش کوچه سپیدار، پلاک27، زنگ3، طبقه2 – تلفن: 88887043-021

اقداماتی قبل از تخریب مقدمه شروع گودبرداری و پایدارسازی گود

 • – مجوز لازم از مرجع رسمی ساختمان گرفته شود.
 • – جریان آب و برق و گاز و سرویسهاي مشابه با اطلاع و همکاري مؤسسات ذیربط قطع و یا سالم سازي، محدود و نگهداري شود.
 • – زمان و مدت قطع سرویسهاي فوق و همچنین زمان شروع عملیات تخریب یک هفته قبل از آن به اطلاع ساکنین ساختمان هاي مجاور رسیده باشد.
 • -پیادهروها و معابر عمومی مجاور بناي مورد تخریب محافظت گرددو توسط ناظر چک گردد.
 • -اثرات ناشی از تخریب بنا در پایداري سازه هاي همجوار توسط توسط کارشناس رسمی برداشت و محاسب پس از بازدید نسبت به بررسی و ارائه طرح مناسب اقدام و تدابیر لازم در جهت پایداري توسط مجري بعمل بیاید.
 • – توجه گردد هیچ یک از اجزاي بناي مورد تخریب و تجهیزات مورد استفاده از قبیل چوب بست، پلههاي موقت، سقف و سایر اجزاي راهروهاي سرپوشیده بیش از دو سوم مقاومت خود بارگذاري نشده باشند.
 • – انباشتن مصالح و ضایعات جدا شده از ساختمان مورد تخریب در پیادهرو و دیگر معابر و فضاهاي عمومی با کسب مجوز از مرجع رسمی ساختمان باشد.
 • – در تخریب سقفهایی که از بتن پیش تنیده یا پس کشیده تشکیل یافته اند توجه کافی به انرژي ذخیره شده در بتن و خطرهاي ناشی از نخریب آن شده باشد.
 • – تخریب دیوارههایی که براي نگهداري خاك زمین یا ساختمان مجاور ساخته شدهاند پس از اجراي سازه نگهبان انجام شود.
 • قبل از اینکه عملیات  تخریب  شروع  شود، باید بازدید دقیق ی از کلیه  قسمت هاي  ساختمان  در دست  تخریب  بعمل  آمده  و در صورت  وجود قسمت هاي  خطرناك  و قابل  ریزش ، اقدامات  احتیاطی  از قب یل نصب  شمع ، سپر و حایل  و ستون هاي  موقتی  جهت  مهار  آن قسمت ها  بعمل  آید.
 • کارگرانی که بر روي  سقف هاي  شیب  دار با شیب  بیش  از 20 درجه  کار می کنند باید مجهز به  کمربند ایمنی  و  طناب نجات  باشند و در صورت امکان تورهاي حفاظتی در زیر محل کار نصب گردد.
 • کلیه شیشههاي ساختمان مورد تخریب جداسازي و نگهداري آنها در مکانی امن و مناسب انجام پذیرد.
 • نصب نرده وحفاظ ، استفاده از وسایل حفاظت فردي مثل کمربند ایمنی و استفاده از داربستها و بالابرهاي مناسب در زمان کاردرارتفاع الزامی است.
 • ضمن نظارت بر کار کارگران ، قبل ازساختمان سازي ازواحد HSE و برق مجوز لازم اخذ گردد، عایق

سازي دستگاهاي برقی ونصب سیم ارت ورعایت اقدامات ایمنی صورت پذیرد . همچنین از وسایل حفاظت فردي استفاده گردد.

 • ضمن حفاظگذاري، برق دستگاه قبل از تعمیرات قطع گردد و همچنین برنحوه کار کارگران در زمان کار با دستگاههاي گردنده نظارت شود.
 • براي جلوگیري از خطرهاي ناشی از پرتاب شدن مصالح، وسایل و تجهیزات ساختمانی ، با توجه به فاصله بناي در دست تخریب، احداث، تعمیر و یا بازسازي از معابر عمومی، راهروي سرپوشیده احداث شود و چک لیست مربوطه تکمیل گردد.
 • تخریب بایستی بدون استفاده از ماشین آلات و تدریجی صورت گیرد.
 • قبل از تخریب هر سقف بایستی طبقات زیرین آن مسدود شده و امکان رفت آمد در زیر آن موجود نباشد. همچنین تخریب از طبقات فوقانی شروع شده و با جلوگیري از انباشت مصالح در سقف طبقات تحتانی ادامه پیدا خواهد کرد.
 • تهیه برنامه زمانبندي و نحوي انجام تخریب

 

منبع : راهنمای عمومی مهندسین ناظر، شماره 1، آشنایی با گام‌های عملیاتی در نظارت موثر پروژه‌ها، معاونت خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی تهران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *